ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ทดสอบสาธิตการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวน
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน :
คำสำคัญ (Keywords) : การทดสอบสาธิต ข้าวโพด วิธีการไม่ไถพรวน พื้นที่ลาดชัน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2009  ถึง 30 กันยายน 2010
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 1,170,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : 1. โครงการ โครงการทดสอบสาธิตการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวน หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 1,170,000.00 บาท
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
11. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ
12. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
13. ถ้ำเวียงแก
14. แม่มะลอ
15. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
16. โหล่งขอด
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : -
married cheat link married woman looking to cheat
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) : -
ความเป็นมาโดยสรุป : ปัจจุบัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ปลูกประมาณปีละ 7 ล้านไร่ และผลผลิตในแต่ละปีมีประมาณ 4 – 4.5 ล้านตัน โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญ คือ จังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา เลยกำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี และสระแก้ว ซึ่งมีผลผลิตรวมประมาณร้อยละ 85 ของผลผลิตทั้งประเทศ
ในปี 2550 มีการศึกษาระบบการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวนบนพื้นที่ลาดชัน และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วในแปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวงปางดะ โดยในปีแรกจำเป็นต้องมีการเตรียมดินโดยมีการไถพรวนเพื่อกำจัดวัชพืช ซึ่งจากการศึกษาในปีแรกพบว่า ผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วมีผลผลิตใกล้เคียงกับการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว และยังพบว่า ถั่วแปยีมีความเหมาะสมในการปลูกคลุมดินมากที่สุดเนื่องจากมีน้ำหนักแห้งมากที่สุด ซึ่งเศษซากถั่วสามารถปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและปกคลุมดินถึงต้นฤดูฝนปีต่อไป
ต่อมาในปี 2551 ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วโดยเปรียบเทียบกับการปลูกแบบเกษตรกร (มีการไถพรวนไม่ปลูกพืชเหลื่อม) พบว่า แปลงที่มีการปลูกแบบเกษตรกร มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยกว่าแปลงที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วเหลื่อม และการเจริญเติบโตของข้าวโพดในแปลงที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าแบบที่ไม่ปลูกพืชตระกูลถั่ว
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2552 จึงได้ดำเนินงานทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันโดยไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว เพื่อเป็นตัวอย่างและขยายผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสู่เกษตรกรโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนบนพื้นที่ลาดชันและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว มีผลให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และลดการเผาทำลายเศษซากพืช ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาต่อเนื่องโดยวิจัยการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วพร้อมทั้งศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต ปริมาณวัชพืชและต้นทุนต่อหน่วยพื้นที่
2) เพื่อทดสอบและสาธิตสำหรับขยายผลการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวนบนพื้นที่ลาดชันและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
3) เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่และจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในวงกว้างสู้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ขอบเขต : 1) ดำเนินการต่อเนื่องการศึกษาวิจัยการปลูกข้าวโพดโดยวิธีไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ โดยมีกิจกรรมวิจัยหลัก ประกอบด้วย การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปริมาณวัชพืช
2) ทดสอบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยการจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร โดยกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดทำแปลงสาธิตระบบการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยถั่วแปะยี เทียบกับแปลงของเกษตรกร มีการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณวัชพืช และต้นทุนการผลิต
3) ฝึกอบรม และจัดงานวันสาธิตแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน
4) จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีสู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงและในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการเกิดความตระหนักในผลเสียจากการปลูกข้าวโพดวิธีแบบดั้งเดิม และมีความเข้าใจวิธีการปลูกข้าวโพดตามวิธีที่แนะนำโดยไม่เผาตอซังและไม่ไถพรวน ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการอนุรักษ์สิงแวดล้อมได้
married cheat link married woman looking to cheat
เอกสารอ้างอิง : 1. กรมวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืชไร่ กองปฐพีวิทยา. 2547. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 60 หน้า
2. คณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มกองทุน ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน 2535 คู่มือการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. จักรานพคุณ ทองใหญ่ ดำริ ถาวรมาศ และสุขวัฒน์ จันทรประนิก. 2525. การผลิตข้าวโพดในดินชุดปากช่องโดยวิธีไม่ไถพรวน. วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ 2(4): 109-125
4. ธวัชชัย ณ นคร จักรานพคุณ ทองใหญ่ ดวงใจ โง้วพัฒนา และสมเกียรติ นวลละออง.2528. การปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการไถพรวนดิน. วารสารวิชาการเกษตร 3: 69-78
5. ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์ 2542 ข้าวโพด คำแนะนำที่ 4 เรื่องการปลูกข้าวโพดในสภาพไร่และนา และการป้องกันสารพิษอะฟลาทอกซิน กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กทม. 22 หน้า
6. พิทักษ์ อินทะพันธ์ และสวัสดี บุญชี. 2533 งานวิจัยทดสอบระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย เอกสารทางวิชาการ เสนอในที่ประชุมสัมมนา ระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย 8-10 มีนาคม 2533 ณ. โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
7. พัฒน์ วิบูลย์เจริญผล. 2535. การศึกษาช่วงเวลาการปลูกพืชแซมแบบเหลื่อมฤดูของถั่วเหลืองในแปลง ปลูกข้าวโพดในฤดูฝนของจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (พืชศาสตร์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย,ขอนแก่น
8. สมภพ จงรวยทรัพย์ วิทยา ตรีโลเกศ และจินดารัตน์ ชื่นรุ่ง. 2546. การปลูกมันสำปะหลังโดยลดการไถพรวนที่. Songklanakarin J. Sci. Technol. Vol. 25 No. 2 Mar.-Apr. 2003
9. สวัสดี บุญชี. 2533 ระบบการเกษตรแบบอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดเท. เอกสารทางวิชาการประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาที่ดิน 2 มิถุนายน 2533 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี
10. สุฐิดา สุวรรณดี. 2543. อิทธิพลของอายุและการตัดยอดข้าวโพดไร่ที่มีต่อการเจริญเติบและผลผลิตของถั่วพุ่ม และถั่วนิ้วนางแดงในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูในสภาพน้ำฝน และน้ำชลประทาน.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (พืชศาสตร์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย,ขอนแก่น
สรุปผลการวิจัย : -
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 นายนายอุทิศ เตจ๊ะใจ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 อดิเรก ปัญญาลือ ผู้ประสานงานโครงการ 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 1 รายการ   
ชื่อเรื่องสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
จำนวนพิ้นที่การปลูกฝิ่น
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ