ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2554
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) :
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2010  ถึง 30 กันยายน 2011
สถานะ : กำลังดำเนินการวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 1,285,920.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : 1. โครงการ การวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 1,285,920.00 บาท
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. คลองลาน
2. ดอยปุย
3. ถ้ำเวียงแก
4. น้ำแป่ง
5. ป่ากล้วย
6. ปางยาง
7. ปางหินฝน
8. ป่าแป๋
9. โป่งคำ
10. ผาแตก
11. แม่จริม
12. แม่มะลอ
13. แม่สอง
14. แม่สามแลบ
15. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
16. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
17. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
18. วังไผ่
19. วาวี
20. สบโขง
21. สบเมย
22. สะเนียน
23. ห้วยเขย่ง
24. โหล่งขอด
25. กิ่วสะไต
26. ทรัพย์ตะเคียน
27. ปงผาง
28. ห้วยไทร
29. ขุนแม่แลบ
30. ป่าหมาก
31. ผาแดงบน
32. หนองน่าน
33. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
34. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิม
35. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำขุนสถาน
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) :
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมมือกันในการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ คือ การกำจัดขยะอินทรีย์ต่างๆ เช่น เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ฯลฯ ซึ่งหากกำจัดไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น มลพิษทางน้ำและกลิ่น ปัญหาขยะล้นเมือง และที่สำคัญคือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก ดังนั้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดการขยะอินทรีย์จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน คือ การใช้ไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดยวิธีการนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมีประ สิทธิภาพแล้ว ยังได้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในภาคการเกษตรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน (vermicompost) คือ เศษซากอินทรียวัตถุต่างๆ ที่ไส้เดือนดินย่อยและขับถ่ายออกมา ซึ่งอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด สำหรับเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ประเทศในแถบอเมริกาและยุโรปได้มีการศึกษาวิจัยมานานแล้ว และมีส่วนผลักดันให้มีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงในการย่อยสลายขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยในระดับอุตสาหกรรมด้วย สำหรับประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงด้วย ซึ่งได้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว
ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชและสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวงตลอด 38 ปีที่ผ่านมา มีเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงจำนวนมาก รวมทั้งเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและมีการขยายผลไปสู่พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สำหรับการดำเนินงานของโครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงตลอด 3 ปีผ่านมา (พ.ศ. 2551 – 2553) ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการทดสอบการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงจำนวน 26 พื้นที่ จากผลการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้การยอมรับในเทคโนโลยีดังกล่าวและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการเพิ่มผลผลิตพืช นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผักทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณได้ประมาณร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน สำหรับการดำเนินงานในปี 2554 จะเป็นการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยจะมีการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยี ดังนี้ 1)ทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์ไส้เดือนดินระหว่างพันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงกับพันธุ์ที่พบในท้องถิ่นในด้านประสิทธิภาพการกำจัดขยะอินทรีย์และศักยภาพในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน รวมทั้งมีการรวบรวมสายพันธุ์ไส้เดือนดินที่พบในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อหาสายพันธุ์ไส้เดือนดินที่เหมาะสมต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ในแต่ละท้องถิ่น 2) ศึกษาอัตราการขยายพันธุ์และการย่อยสลายขยะอินทรีย์ของไส้เดือนดินสีแดง ขี้ตาแร่ (Pheretima Peguana) 3) ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่เหมาะสมต่อการใช้เพิ่มผลผลิตพืช นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และการนำปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืช รวมทั้งเป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ และเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงต่อไป
married cheat read married woman looking to cheat
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ์ไส้เดือนดินระหว่างพันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงกับพันธุ์ที่พบในท้องถิ่น ในด้านประสิทธิภาพการกำจัดขยะอินทรีย์และศักยภาพในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน
2. เพื่อศึกษาอัตราการขยายพันธุ์และการย่อยสลายขยะอินทรีย์ของไส้เดือนดินสีแดง ขี้ตาแร่ (Pheretima Peguana)
3. เพื่อศึกษาและทดสอบผลของการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการเพิ่มผลผลิตพืช
4. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)
ขอบเขต : 1. ทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์ไส้เดือนดินระหว่างพันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงและพันธุ์ที่พบในท้องถิ่นในด้านประสิทธิภาพการกำจัดขยะอินทรีย์และศักยภาพในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่คัดเลือก (คัดเลือกจากความแตกต่างของระดับความสูงของพื้นที่) จำนวน 7 พื้นที่
2. ศึกษาอัตราการขยายพันธุ์และการย่อยสลายขยะอินทรีย์ของไส้เดือนดินสีแดง ขี้ตาแร่ (Pheretima Peguana) ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่คัดเลือก จำนวน 4 พื้นที่
3. ศึกษาและทดสอบผลของการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่มีงานทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของการปลูกพืชผัก จำนวน 5 พื้นที่
4. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) แบ่งการดำเนินงานได้ ดังนี้
4.1 พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะอินทรีย์และการนำปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืช จำนวน 7 พื้นที่
4.2 พื้นที่เครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะอินทรีย์และการนำปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืช จำนวน 28 พื้นที่
5. การจัดทำคู่มือหรือเอกสารแนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1. ได้พันธุ์ไส้เดือนดินที่เหมาะสมกับการกำจัดขยะอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่คัดเลือก
2. ทราบอัตราการขยายพันธุ์และการย่อยสลายขยะอินทรีย์ของไส้เดือนดินสีแดง ขี้ตาแร่ (Pheretima Peguana)
3. ได้วิธีการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่เหมาะสมในการใช้เพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่คัดเลือก
4. ได้ศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และการนำปุ๋ยไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืช และศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
เอกสารอ้างอิง : อานัฐ ตันโช. 2550. ไส้เดือนดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : บริษัท ทรีโอแอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด. 159 หน้า.
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 นายภาคภูมิ ดาราพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 น.ส.ศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์ ผู้ร่วมวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ