ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : -
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : ไม้ผล เสาวรสหวาน อะโวกาโด พลับ วานิลลา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2009  ถึง 30 กันยายน 2010
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 530,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : 1. โครงการ การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 530,000.00 บาท
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. สะเนียน
2. ผาแตก
3. ป่าแป๋
4. ปางยาง
5. สบโขง
6. วาวี
7. ดอยปุย
8. วังไผ่
9. แม่จริม
10. แม่มะลอ
11. โป่งคำ
12. ป่ากล้วย
13. ห้วยเป้า
14. ปางแดงใน
15. ปางมะโอ
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเทคโนโลยีของโครงการหลวงและนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมในการส่งเสริมแก่เกษตรกร โดยศึกษาและทดสอบต่อเนื่องจากปี 2552 ในไม้ผล 7 ชนิด มีเกษตรกรเข้าร่วม 98 รายในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 17 แห่ง มีประเด็นการทดสอบ คือ 1) ทดสอบการปลูกไม้ผลตามแนวทางโครงการหลวง (เสาวรสหวาน อะโวกาโด พลับ วานิลลา) 2) ทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ (พี้ช ส้มโอ) และ 3) ทดสอบวิธีการจัดการไม้ผลตามแนวทางโครงการหลวงและปรับใช้ตามพื้นที่ (มะม่วง ฝรั่ง น้อยหน่า) มีอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลให้แก่เกษตรกร 6 พื้นที่ 142 คน มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมการทดสอบและมีกิจกรรมของกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล 7 ชนิด มีผลการทดสอบเทคโนโลยีของโครงการหลวงในการปลูกไม้ผลที่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร 3 เรื่อง คือ การทดสอบและสาธิตการปลูกเสาวรสหวาน การทดสอบและสาธิตการปรับปรุงสวนมะม่วง และการทดสอบสาธิตการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ P2
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) : -
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
ความเป็นมาโดยสรุป : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ดำเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่สูง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพ ด้วยการนำผลสำเร็จของโครงการหลวงไปใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนา ไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพและยังเป็นไม้ยืนต้นที่มีประโยชน์ในด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จึงเป็นพืชที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จากการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ในปี 2552 พบว่า เกษตรกรมีความต้องการปลูกไม้ผล และส่วนหนึ่งมีการปลูกไม้ผลบางชนิดอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถเป็นอาชีพที่ดีได้ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการให้ผลผลิต ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติดูแลรักษา หรือการคัดเลือกชนิดไม้ผลที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นต้น จึงได้ดำเนินการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเพื่อทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการในพื้นที่เป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลที่เป็นความต้องการของชุมชน โดยปรับใช้จากเทคโนโลยีโครงการหลวงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
2. เพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลที่ทดสอบแก่เกษตรกร ประเมินการยอมรับ และผลที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติและกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร
3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรในการปลูกไม้ผลตามวิธีการที่ได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
ขอบเขต : ดำเนินการทดสอบในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 17 พื้นที่ ร่วมกับเกษตรกร 98 รายในพื้นที่หรือแปลงเรียนรู้ของศูนย์ มีประเด็นการทดสอบ คือทดสอบการปลูกไม้ผลตามแนวทางโครงการหลวง ทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ และทดสอบวิธีการจัดการไม้ผลตามแนวทางโครงการหลวงและปรับใช้ตามพื้นที่ โดยมีการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลให้แก่เกษตรกรโดยการอบรม จัดศึกษาดูงาน ติดตามให้คำแนะนำ และประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ผลที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติและการเรียนรู้ของเกษตรกร และรวบรวมปัญหาที่พบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขหรือประเด็นการศึกษาวิจัย สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการทดสอบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมของกลุ่มให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: ได้ไม้ผลที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และผลผลิตที่ได้สามารถ นำไปบริโภค หรือจำหน่ายในท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ทางหนึ่งในครัวเรือน
1 ด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง สามารถปลูกไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละท้องถิ่น ทั้งเพื่อการบริโภค จำหน่ายในชุมชน และการปลูกเป็นการค้า
2 ด้านสังคม
ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกไม้ผลในชุมชน
3 ด้านสิ่งแวดล้อม
การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม้ผลเป็นพืชยืนต้นที่สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่สูง และไม่ต้องการการไถพรวน จึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการทำการเกษตรได้
เอกสารอ้างอิง :
สรุปผลการวิจัย : จากการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล มีผลการทดสอบเทคโนโลยีของโครงการหลวงในการปลูกไม้ผลที่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ 3 เรื่อง คือ การทดสอบและสาธิตการปลูกเสาวรสหวาน (ห้วยเป้า ปางแดงใน) การทดสอบและสาธิตการปรับปรุงสวนมะม่วง (โป่งคำ ปางแดงใน คลองลาน ถ้ำเวียงแก) และการทดสอบสาธิตการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ P2 (ป่ากล้วย แม่มะลอ)
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้ร่วมวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ