ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป: โครงการย่อยที่ 5: การศึกษาวิธีเขตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) :
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ธันวาคม 2009  ถึง 27 สิงหาคม 2010
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 100,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : -
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป โครงการย่อยที่ 5 : โครงการศึกษาวิธีเขตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์ สายพันธุ์ THC ต่ำประจำปี 2553 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูงของประเทศไทยและเพื่อพัฒนาแนวทางเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์บนพื้นที่สูงของประเทศไทย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ในพื้นที่ของ สถานีเกษตรหลวง ปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยผลการทดลองพบว่า ในการทดลองที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Base line) ของสายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดิน ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก คือ N, P, K รวมทั้งปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) พบว่าสภาพดินในแปลงปลูกเดิมของเฮมพ์ทั้ง 4 สายพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจากข้อมูลการแสดงออกทางด้านผลผลิต พบว่า สายพันธุ์แม่สาใหม่ มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงด้านผลผลิตเส้นใยสูงที่สุด ส่วนสายพันธุ์ปางอุ๋งมีลักษณะประจำพันธุ์ที่แสดงออกในด้านผลผลิตเส้นใยสดเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนในการทดลองที่ 2 การปลูกศึกษากรรมวิธีการเขตกรรมของเฮมพ์ โดยให้เป็นไปตามระบบการปลูกพืชแบบอินทรีย์ ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า เฮมพ์สายพันธุ์แม่สาใหม่มีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นมีความสูงเฉลี่ย เมื่ออายุ 30 วัน มากกว่าเฮมพ์สายพันธุ์ V50 การปลูกเฮมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยใช้วัตถุอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตนั้นสามารถลดต้นทุนในการผลิตเฮมพ์ค่อนข้างมากและไม่มีผลกระทบในระยะยาวกับการใช้ที่ดินและผลกระทบกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : เฮมพ์ เป็นพืชที่มีบทบาทต่อชาวเขาเผ่าม้ง มีความผูกพันกับชาวเขามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ การกระจายตัวของเฮมพ์จึงสัมพันธ์กับการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง ในชุมชนของชาวเขาเผ่าม้งจะมีการปลูกเฮมพ์โดยปกติอยู่แล้ว แต่ในเชิงกฎหมายของประเทศไทย นั้นยังเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นพืชที่มีความสำคัญกับประเพณีขนบธรรมเนียม ชาวเขาจึงหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยลักลอบปลูกเรื่อยมา แต่ไม่สามารถปลูกเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ ยกเว้นในบางพื้นที่ ที่ผู้รักษากฎหมายมีความเข้าใจและความสำคัญต่อชุมชนของเฮมพ์ในพื้นที่นั้นๆ
จากผลการวิจัยในเบื้องต้นและจากการศึกษาในระดับไร่ของเกษตรกร ทำให้ทราบได้ว่าเฮมพ์สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย แม้ว่าผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเสพติดในเบื้องต้นของสายพันธุ์ที่ดำเนินการวิจัยนั้นยังอยู่ในระดับที่มากเกินกว่าที่กฎหมายของต่างประเทศกำหนด แต่พบว่ามีเฮมพ์อยู่ประมาณ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ V50 ปางอุ๋ง แม่สาใหม่ และห้วยหอย ที่มีแนวโน้มมีปริมาณสาร THC ต่ำกว่าสายพันธุ์อื่น ซึ่งควรนำสายพันธุ์ทั้ง 4 ไปปรับปรุงพันธุ์ในขั้นตอนต่อไปควบคู่กับการพัฒนาในด้านการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยของเฮมพ์สายพันธุ์ดังกล่าว ให้มีผลตอบแทนด้านเส้นใยที่มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์และสภาพเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงต่อไป
ในด้านการเขตกรรมตามภูมิปัญญาของชาวบ้านนั้น โดยทั่วๆ ไปในการปลูกพืชของชาวเขาที่สูงจะไม่มีการใช้ปุ๋ย สำหรับพื้นที่ปลูกทุกชนิดไม่ว่าพืชหลักหรือพืชรอง แต่กัญชงแตกต่างออกไปจากพืชอื่นๆ เพราะในการปลูกกัญชงแม้ว่าจะมีการใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นกัญชงด้วย ปุ๋ยที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ในการบำรุงต้นกัญชงได้แก่ “ขี้เถ้า” ซึ่งจะต้องมีการใส่ขี้เถ้าในพื้นที่ปลูกกัญชงอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการปลูก และถ้าสังเกตเห็นว่าต้นกัญชงต้นใดหรือในบริเวณใดที่มีใบเป็นสีออกสีเหลืองมากๆ ก็จะมีการนำเอาขี้เถ้าไปใส่รอบๆบริเวณโคนต้น หรือในบริเวณนั้นๆ ทันที จนกว่าใบของต้นกัญชงกลับมีสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่องการเขตกรรมภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของเฮมพ์ เพื่อเปรียบเทียบกรรมวิธีภูมิปัญญาของเกษตรกรดังกล่าวกับการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้สายพันธุ์เฮมพ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีปริมาณสารเสพติดต่ำ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูงของประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนาแนวทางเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์บนพื้นที่สูงของประเทศไทย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ขอบเขต : 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Base line) ในการสร้างผลผลิตเส้นใยของเฮมพ์ 4 สายพันธุ์ ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
2) ศึกษาการเขตกรรมภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีผลต่อผลผลิตเฮมพ์สายพันธุ์ที่มีปริมาณสารเสพติดต่ำ ในพื้นที่ของ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1) สามารถนำวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสม ไปใช้ในขั้นตอนการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของประเทศไทย
2) การปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูงของประเทศไทยมีผลผลิตสูงขึ้นตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
เอกสารอ้างอิง :
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 ดร.สริตา ปิ่นมณี ผู้ประสานงานโครงการ 0.00
 นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ