ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป: โครงการย่อยที่ 7 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเฮมพ์ อย่างเป็นระบบสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่นำร่องโครงการหลวง
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ :
แผนงาน :
คำสำคัญ (Keywords) :
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ธันวาคม 2009  ถึง 27 สิงหาคม 2010
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 270,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : -
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป : โครงการย่อยที่ 7 :โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเฮมพ์ อย่างเป็นระบบสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่นำร่องโครงการหลวง ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเฮมพ์อย่างเป็นระบบสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเพื่อศึกษาการจัดตั้งกลุ่มผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ และสามารถจำหน่ายอย่างครบวงจร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ดำเนินการในเขตรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง 5 พื้นที่ ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ การดำเนินการขออนุญาตปลูกเฮมพ์ ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยยื่นแบบคำขอใบอนุญาต (แบบ ย.ส.21) พร้อมแนบเอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ซึ่งกองควบคุมวัตถุเสพติด ได้จัดส่งเอกสารใบอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เลขที่ 163/2533 และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เลขที่ 164/2553 มาให้ ณ วันที่ 27 มกราคม 2553 ในด้านผลการดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเฮมพ์ อย่างเป็นระบบสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่นำร่องโครงการหลวง ให้แก่เกษตรกร ใน 5 พื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อกำหนดข้อตกลง ระบบการควบคุม มาตรการในการตรวจสอบและติดตามร่วมกับเกษตรกร รวมทั้งหมด 6 ครั้ง ใน 5 พื้นที่ และดำเนินการจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ ในการควบคุมของมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินการทั้งหมด 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ฯ แม่สาใหม่ 21 ราย ศูนย์ฯ แม่แฮ 10 ราย สถานีฯ อินทนนท์ 2 ราย ศูนย์ฯ ขุนวาง 6 ราย ศูนย์ฯ ปางอุ๋ง 2 ราย ซึ่งรวมเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 41 ราย โดยมีจำนวนแปลงปลูกทั้งหมด 8 แปลง ได้แก่ ศูนย์ฯ แม่สาใหม่ 2 แปลง ศูนย์ฯ แม่แฮ 1 แปลง ศูนย์ฯ สถานีฯ อินทนนท์ 2 แปลง ศูนย์ฯ ขุนวาง 1 แปลง และศูนย์ฯ ปางอุ๋ง 2 แปลง รวมพื้นที่ปลูกทั้ง 5 ศูนย์ รวม 25,740 ตารางเมตร (16.08 ไร่) และได้อบรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ฯ แม่สาใหม่ ศูนย์ฯ ขุนวางและสถานีฯ อินทนนท์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 37 ราย การดำเนินงานพัฒนาการปลูกเฮมพ์ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูก เข้าสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน จะทำให้กลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูง มีระบบการตลาดจากสินค้าผลิตภัณฑ์เฮมพ์ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น และจะทำให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกเฮมพ์ ทำให้ชุมชนมีสภาพทางเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริในโอกาสต่างๆ ที่เสด็จ
พระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงมีพระราชประสงค์จะสนับสนุนให้มีการศึกษาและส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรชาวเขา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ผลิตผ้าใยเฮมพ์สำหรับเป็นเครื่องนุ่มห่มภายในครัวเรือนและจำหน่ายสู่ตลาดเป็นรายได้เสริม
ในปี 2551 มูลนิธิโครงการหลวงร่วมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ดำเนินงานโครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการควบคุมและติดตามการปลูกเฮมพ์โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กองควบคุมวัตถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อไป
ในปีพ.ศ.2552 มีการขยายการศึกษาระบบนำร่องการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเฮมพ์ให้มีประสิทธิภาพตามข้อบังคับของกองวัตถุเสพติด เพื่อให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีโอกาสทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรได้ในอนาคต
และในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเฮมพ์ อย่างเป็นระบบสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่นำร่องโครงการหลวง โดยดำเนินการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ตามระบบของปี 2552 และเพิ่มการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ พัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จนถึงนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ของเกษตรกร ไปจำหน่าย เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเฮมพ์อย่างเป็นระบบสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาการจัดตั้งกลุ่มผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ และสามารถจำหน่ายอย่างครบวงจร
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
ขอบเขต : รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกเฮมพ์ ผลิตเส้นใย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ อย่างครบวงจรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนภายใต้ระบบการควบคุมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 พื้นที่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: กลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่ายเฮมพ์อย่างเป็นระบบในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนภายใต้การควบคุม และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอยและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน
เอกสารอ้างอิง :
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 ดร.สริตา ปิ่นมณี ผู้ประสานงานโครงการ 0.00
 รศ.อาคม กาญจนประโชติ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ