ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ :
แผนงาน :
คำสำคัญ (Keywords) : ไม้ตัดดอก ไม้กระถาง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2009  ถึง 30 กันยายน 2010
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 387,550.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : 1. โครงการ โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 387,550.00 บาท
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. ดอยปุย
2. ห้วยเขย่ง
3. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
4. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกได้ดำเนินการทดสอบ 2 การทดสอบคือ การทดสอบการปลูกไม้ตัดดอกในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นไม้ตัดดอก จำนวน 3 ชนิด คือ เบญจมาศ เยอบีร่า และปทุมมา สำหรับการทดสอบที่ 2 เป็นการทดสอบการปลูกไม้กระถางในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นไม้กระถางจำนวน 3 ชนิด คือ บิโกเนีย ดาเลียและแอสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ตัดดอกและไม้กระถางจากโครงการหลวงและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสภาพภูมิสังคม
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกจากโครงการหลวงไปสู่ชุมชนโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพภูมิสังคม และสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงมีการปลูกไม้ตัดดอกและไม้กระถางด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถจำหน่ายผลผลิตเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้คือ ไม้ตัดดอกและไม้กระถางทั้ง 3 ชนิดตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนดินมากกว่ากรรมวิธีอื่น ทั้งในด้านการเจริญเติบโตทั้งความสูง ขนาดทรงพุ่ม และคุณภาพของดอก นอกจากนั้นยังสามารถลดต้นทุนจากการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกและเกษตรกรสามารถยอมรับเทคโนโลยีและมีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกไม้ตัดดอกและไม้กระถาง
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละแห่งมีความแตกต่างทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมท้องถิ่น รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ และมีสภาพที่แตกต่างจากพื้นที่โครงการหลวงเช่นกัน ในปัจจุบันโครงการหลวงได้มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการค้นคว้าวิจัย พัฒนาและส่งเสริมด้านไม้ดอกที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการปลูก การดูแลและการจัดการที่ดี เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกจากการปลูกพืชผักได้ จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการทดสอบใน 2 พื้นที่ ซึ่งยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนนำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป
ดังนั้น ในปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานเพื่อขยายผลเทคโนโลยีจากโครงการหลวงใน 4 พื้นที่ โดยกำหนดให้มีการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของเกษตรกรในท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้จากการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกจากโครงการหลวงและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสภาพภูมิสังคม
2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกจากโครงการหลวงไปสู่ชุมชน โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพภูมิสังคม
3 เพื่อศึกษาปัญหาและองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติ
4 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงมีการปลูกไม้ดอกด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถจำหน่ายผลผลิตเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน
married cheat read married woman looking to cheat
my wife cheated on me with my father blog.perecruit.com letter to husband who cheated
ขอบเขต : 1 พื้นที่การศึกษา
ดำเนินงานทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกไม้ดอก และปัจจัยการผลิต ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 4 พื้นที่ ดังนี้ คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย ปางมะโอ ห้วยเป้า และห้วยเขย่ง
2 ขอบเขตการศึกษา
2.1 สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นหรือความสนใจของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งตัดสินเลือกชนิดพืชโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
2.2 สำรวจตลาดและแหล่งรับซื้อไม้ดอก ไม้กระถาง ที่คัดเลือกในข้อ 1 พร้อมทั้งจัดทำแผนการผลิต กำหนดมาตรฐานคุณภาพและศึกษาต้นทุนและราคาที่แข่งขันได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด
2.3 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและพัฒนาความรู้และทักษะในการร่วมวิจัย ทดสอบเทคโนโลยีของโครงการหลวง
2.4 ดำเนินงานวิจัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
2.5 ดำเนินงานทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวง โดยมีผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโครงการหลวงเป็นที่ปรึกษา
2.6 ผลผลิตและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากแปลงทดสอบมอบให้เกษตรกรเจ้าของแปลงทดสอบเทคโนโลยี
3 วิธีวิจัย
3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น : ดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม และการตลาด
3.2 จัดเวทีชุมชน : จัดประชุมหารือกับชุมชนเพื่อหาข้อมูลการใช้เทคโนโลยีปลูกไม้ดอก ต้นทุน ผลตอบแทน ปัญหาอุปสรรคและความต้องการปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน จัดทำแบบสอบถามและสรุปความต้องการของชุมชน
3.3 คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร : ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีกับพืชเป้าหมาย
3.4 ศึกษาแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยี : นักวิจัยและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยี ร่วมศึกษาข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการปรับใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมก่อนการนำไปทดสอบ
3.5 ทดสอบและสาธิต : เกษตรกรทำแปลงทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวง ภายใต้การแนะนำ การกำกับดูแลของนักวิจัย และที่ปรึกษาโครงการหลวง
3.6 วิเคราะห์ข้อมูลทดสอบ : เปรียบเทียบผลการทดสอบในแปลงทดสอบและสาธิต หรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานอื่นที่อ้างอิงได้ บางการทดลองอาจให้มีการสำรวจการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
3.7 สรุปผล : จัดทำรายงานประจำปีและนำเสนอผลการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยี
3.8 ส่งเสริมการเรียนรู้: นำผลการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิตเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบ สนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1) องค์ความรู้ของโครงการหลวงได้รับการปรับใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกให้เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
3) เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกภายในชุมชนและสู่ท้องถิ่นอื่นที่มีสภาพภูมิสังคมคล้ายกัน
my wife cheated on me with my father how to catch a cheat letter to husband who cheated
เอกสารอ้างอิง : กรมส่งเสริมการเกษตร. 2545. การปลูกเยอบีร่า. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จำกัด. 20 น.
งานไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง. 2551. การผลิตเจอบีร่าเป็นไม้ตัดดอก. มูลนิธิโครงการหลวง. 16
น.
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 2549. คู่มือการผลิตไม้ตัดดอกและไม้ตัด
ใบ. 375 น.
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 1 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ