ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Highland Rural Marketing Participatory Learning Action Research
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ :
แผนงาน :
คำสำคัญ (Keywords) : ตลาดชุมชน, รูปแบบตลาด, กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2009  ถึง 30 กันยายน 2010
สถานะ : กำลังดำเนินการวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 1,609,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. คลองลาน
2. ดอยปุย
3. ถ้ำเวียงแก
4. น้ำแป่ง
5. ป่ากล้วย
6. ปางยาง
7. ปางหินฝน
8. ป่าแป๋
9. โป่งคำ
10. ผาแตก
11. แม่จริม
12. แม่มะลอ
13. แม่สอง
14. แม่สามแลบ
15. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
16. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
17. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
18. วังไผ่
19. วาวี
20. สบโขง
21. สบเมย
22. สะเนียน
23. ห้วยเขย่ง
24. โหล่งขอด
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมุ่งขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวและพืชท้องถิ่นชนิดต่างๆโดยวิธีการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายผลผลิตได้ยาก ดังนั้น คำถามของการวิจัย คือ เกษตรกรมีรูปแบบการจำหน่ายผลผลิตอย่างไรภายใต้บริบทของแต่ละชุมชน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดเพื่อวิเคราะห์หารูปแบบตลาดของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 24 พื้นที่ โดยใช้ผักเป็นพืชนำร่อง (2) นำรูปแบบตลาดในวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งมาทดสอบภายใต้แนวทางการพัฒนาตลาดผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ในแต่ละรูปแบบตลาดเพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบตลาด และ (3) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมด้วยการรวมกลุ่ม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research, PAR) ผลวิเคราะห์รูปแบบตลาดด้วย PAR ภายใต้แนวคิดการพัฒนาตลาดผลผลิตของโครงการหลวงพบว่า ชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงมีตลาด 3 รูปแบบ ได้แก่ ตลาดในระดับเริ่มต้น (ตลาดชุมชน) ตลาดขั้นกลาง (ตลาดภายนอก) และตลาดขั้นก้าวหน้า (ตลาดโครงการหลวง) จากการสำรวจตลาดพบว่า ปริมาณความต้องการบริโภคผักมีทั้งหมด 920,340 กิโลกรัม ในขณะที่เกษตรกรมีแผนการผลิตทั้งหมด 382,505 กิโลกรัม และสามารถส่งมอบผลผลิตได้ทั้งหมด 264,114 กิโลกรัม ในขณะที่ตลาดชุมชนสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ร้อยละ 115.46 ของแผนการผลิตทั้งหมด แต่คิดเป็นร้อยละ 9.95 เมื่อเทียบกับความต้องการตลาด ส่วนตลาดภายนอก พบว่าเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้เพียงร้อยละ 29.36 ของแผนการผลิตทั้งหมด เนื่องจาก ขาดการดูแลและควบคุมคุณภาพผลผลิต และขาดแหล่งเงินทุน สำหรับตลาดโครงการหลวง เกษตรกรสามารถมอบผลผลิตจำหน่ายได้ร้อยละ 95.16 ของแผนการผลิต แต่ยังขาดความสม่ำเสมอของผลผลิต แนวทางการปรับปรุงตลาด ทำได้โดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต และเตรียมความพร้อมของกลุ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (ป่าแป๋ ห้วยเขย่ง และดอยปุย) เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตลาดสำหรับพื้นที่อื่น
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินการศึกษาการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะด้านการผลิตตามความต้องการตลาดของเกษตรกรในชุมชน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552 โดยการวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในท้องถิ่นและแหล่งสถานที่ต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งพบว่าในแต่ละพื้นที่ของโครงการขยายผลโครงการหลวงมีรูปแบบการจำหน่ายผลผลิตที่แตกต่างกัน โดยมีการจำหน่ายภายในชุมชน จำหน่ายสู่ภายนอกชุมชน และจำหน่ายให้กับโครงการหลวง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านการตลาดในพื้นที่เดิมและเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดในพื้นที่ใหม่ จึงจัดให้มีการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินงานด้านการตลาดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสามารถพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดแก่ชุมชนอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงภายใต้บริบทของชุมชน
2. ทดสอบแนวทางการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรโดยการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับชุมชน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนให้มีการร่วมกลุ่มเพื่อดำเนินงานด้านการผลิตและการตลาดของชุมชนบนพื้นที่สูง
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
ขอบเขต : พื้นที่ปีที่ 1 ได้แก่ สะเนียน วังไผ่ ถ้ำเวียงแก คลองลาน ปางยาง โหล่งขอด น้ำแป่ง แม่จริม วังไผ่ ห้วยเขย่ง ปางยาง ผาแตก ป่าแป่
1) ศึกษาข้อมูลด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนรวมทั้งการสำรวจความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่
2) ทดสอบแนวทางการจัดการด้านการผลิตและการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงในแต่ละพื้นที่ในการวางแผนการผลิตและการตลาดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

พื้นที่ปีที่ 2 ได้แก่ สบโขง สบเมย แม่สอง แม่มะลอ ปางหินฝน ป่ากล้วย ห้วยเป้า ปางแดงใน ปางมะโอ วาวี ดอย แม่สามแลบ
1) การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการวางแผนการผลิตและการตลาดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2) ทดสอบแนวทางการจัดการด้านการผลิตและการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงในแต่ละพื้นที่ในการวางแผนการผลิตและการตลาดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) ศึกษาปัจจัยความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป
4) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการตลาดบนพื้นที่สูง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถเรียนรู้การวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดได้
2. เกษตรกรสามารถมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและการจัดการผลผลิตที่ดี
3. เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านการตลาดผลผลิตตนเองได้
เอกสารอ้างอิง : ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2552 .การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :PAR) : มิติใหม่ของรูปแบบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย รามคำแหง
แชน อะทะไชย และคณะ .2545 .รูปแบบการตลาดเอื้ออาทรจากกองทุนชุมชน ของกลุ่มผู้ยากลำบาก อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 นางพรทิพย์ ผลเพิ่ม หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 น.ส.ไฉไล กองทอง ผู้ประสานงานโครงการ 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ