ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Research and Development on Supporting Economic Tree Planting for Rural Farmer
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2554
ยุทธศาสตร์ :
แผนงาน :
คำสำคัญ (Keywords) : ป่าไม้เพื่อสร้างรายได้
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 มกราคม 2011  ถึง 30 มกราคม 2010
สถานะ : กำลังดำเนินการวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 500,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
3. โป่งคำ
4. ถ้ำเวียงแก
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) :
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : แนวทางเพื่อการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทำกินของตนเอง อันเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในครอบครองของตนเอง จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นจากการขายผลผลิต และยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการปลูกต้นไม้ ซึ่งสามารถทดแทนการนำเข้าไม้จากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน แต่ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนเกิดปัญหาในการปฏิบัติอีกหลายประการที่ไม่สามารถให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนิน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้” ซึ่งผลการวิจัยคาดว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเงื่อนไขทางด้านกฎหมาย ระบบวนวัฒน์ ระบบนิเวศน์ การตลาด ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับแหล่งทุนในการดำเนินการสนับสนุนการปลูกป่าของเกษตรกร มีข้อมูลสำหรับสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยหันมาปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยโครงการดังกล่าว มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับเกษตรกรที่สนใจปลูกไม้สร้างรายได้ ให้เกิดรูปแบบการปลูกไม้ที่เหมาะสมกับ แต่ละท้องถิ่น ทั้งทางด้านกฎหมาย ระบบวนวัฒน์ การตลาด แหล่งทุนสนับสนุน จะทำให้เกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่สูงซึ่งอยากจะปลูกป่าแต่ยังไม่มีความมั่นใจเนื่องจากติดในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ได้มีความมั่นใจและหันมาเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยการปลูกให้เกิดรายได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ ในพื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูง ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อตกลงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต้นแบบการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ โดยใช้หลักการทางวนวัฒน์ ที่ส่งผลดีต่อทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
2.3 เพื่อจัดทำร่างโครงการนำร่องพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการและการคาดการณ์รายได้และผลตอบแทน การลงทุนปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูง ในลักษณะพื้นที่โฉนด สปก. สทก. ป่าสงวนฯ และในพื้นที่อุทยานฯ

ขอบเขต : 1 ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ ในพื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูง ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อตกลงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ประมวลผลข้อมูล ด้านข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้
- ศึกษาสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ
- ร่างข้อเสนอแนะการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรโดยแยกเป็นพื้นที่โฉนด / สปก. /สทก./ป่าสงวนฯ และอุทยานแห่งชาติ ถึงแนวทางการขออนุญาตทางกฎหมาย
2 ข้อเสนอแนะต้นแบบการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ โดยใช้หลักการทางวนวัฒน์ ที่ส่งผลดีต่อทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
- ศึกษา best practice เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกไม้ป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่สามารถสร้างสมดุลของรายได้ให้เกษตรกรและเกิดผลเชิงบวกต่อระบบนิเวศ
- สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ต้นแบบการปลูกป่าไม้ ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและช่วยด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

- จัดทำข้อเสนอแนะรูปแบบการปลูกป่าโดยใช้หลักการทางวนวัฒน์ แบ่งตามช่วงระดับความสูงอย่างน้อย 3 ช่วง
- จัดทำข้อเสนอแนะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางด้านนิเวศน์ในพื้นที่ปลูกป่ารูปแบบต่าง ๆ
3 จัดทำร่างโครงการนำร่องพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ ฯ
- สังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต้นแบบการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ เพื่อจัดทำร่างโครงการนำร่องพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ ฯ
- สำรวจความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับของเกษตรกรต่อแนวทางการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ ในพื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูง
- นำร่างโครงการนำร่องพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการฯ ไปตรวจสอบความถูกต้อง และการยอมรับของเกษตรกร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1 ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ ในพื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูง ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อตกลงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
2 มีข้อเสนอแนะต้นแบบการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ โดยใช้หลักการทางวนวัฒน์ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
3 ร่างโครงการนำร่องพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ และการคาดการณ์รายได้และผลตอบแทน การลงทุนปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูง ในลักษณะพื้นที่โฉนด สปก. สทก. ป่าสงวนฯ และในพื้นที่อุทยานฯ
married cheat read married woman looking to cheat
เอกสารอ้างอิง : บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, ระวี ถาวร. ลดาวัลย์ พวงจิตร และสมหญิง สุนทรวงษ์ , 2554. เรดด์พลัส: ประเด็นร้อนในเวทีเจรจาโลก แนวคิด และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
สคาร ทีจันทึก, นิคม แหลมสัก, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และ พสุธา สุนทรห้าว, 2553. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สคาร ทีจันทึก, ธนกร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ และ สมพร แม่ลิ่ม, 2554. โครงการทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ธิติ วิสารัตน์, สำเริง ปานอุทัย, ภาณุมาศ ลาดปาละ, สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร และศุภรัตน์ สำราญ. . 2548. วัฎจักรคาร์บอนในป่าดิบแล้งสะแกราชและป่าเบญจพรรณลุ่มน้ำแม่กลอง, น. 77-94. ใน รายงานการประชุมวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ “ศักยภาพของป่าไม้ในการสนับสนุนพิธีเกียวโต”. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.
Tangtham, N. and C. Tantasirin. 1997. An assessment of policies to reduce carbon emissions in the Thai forestry sector with emphasis on forest protection and reforestation for conservation, pp. 100-121. In C. Khemnark, B. Thaiutsa, L. Puangchit and S. Thammincha (eds.), Tropical Forestry in the 21st Century Volume 2: Global Changes in the Tropical Contexts. Proceedings of FORTROP’96 International Conference, 25-28 November 1996, Bangkok.
Thaiutsa, B. 2002. Highland Reforestation Project: A Forestry Project of the Royal Project Foundation. In : Twentieth Anniversary of Taiwan/Angkhang Forestry Project,: 1-14
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 นายสคาร ทีจันทึก หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 น.ส.วริยา มิตตา ไม่ระบุ 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ