ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพืชท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพร
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Action Research for the development of local Vegetation. Sub project : Research and Development Recovery of Thai Herb Planting and Folk Medicine in High Land.
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : วิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : สมุนไพร, ยาพื้นบ้าน, Thai Herb, Folk Medicine
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2009  ถึง 30 กันยายน 2010
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 852,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : 1. โครงการ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพืชท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง งบประมาณ 852,000.00 บาท
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
3. โป่งคำ
4. ป่ากล้วย
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูงได้ทำการศึกษา 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันม่วง บ้านกิ่วโป่ง อ.กัลยาณิวัฒนา บ้านหินเหล็กไฟ และบ้านป่ากล้วยพัฒนา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์พืชสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาพื้นบ้าน ศึกษาและฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญในตำรับยาพื้นบ้าน ศึกษาและสังเคราะห์การใช้ประโยชน์ยาพื้นบ้านและศึกษาการผลิตยาพื้นบ้านร่วมกับชุมชน และเพื่อศึกษากระบวนการผลิตยาพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานร่วมกับชุมชน โดยมีวิธีการศึกษาโดยรวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านที่ชุมชนใช้ประโยชน์ วางแผนการปลูกสำหรับการใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาพื้นบ้าน คัดเลือกตำรับยาพื้นบ้านที่มีศักยภาพสำหรับดูแลสุขภาพขั้นต้นในชุมชน ศึกษากระบวนการผลิตยาพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของชุมชน ตั้งแต่การผลิต การจัดการพืชจนถึงการเก็บเกี่ยว การผลิตยาพื้นบ้านเพื่อการบริโภคและการเก็บรักษายาพื้นบ้าน และทดลองผลิตยาพื้นบ้านที่มีศักยภาพร่วมกับสมาชิกชุมชน โดยใช้กรอบมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขยอมรับจากพืชสมุนไพรที่ทำการเพาะขยายพันธุ์ในชุมชน
จากการวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านในชุนชน มีจำนวนพืชสมุนไพร ดังนี้ บ้านสันม่วง พืชสมุนไพร 48 ชนิด ตำรับยา 47 ตำรับ บ้านกิ่วโป่ง พืชสมุนไพร 70 ชนิด ตำรับยา 41 ตำรับ บ้านหินเหล็กไฟพืชสมุนไพร 76 ชนิด ตำรับยา 69 ตำรับ บ้านป่ากล้วยพัฒนา พืชสมุนไพร 107 ชนิด 107ตำรับ โป่งคำพืชสมุนไพร 190 ชนิด ตำรับยา 143 ตำรับ โดยตำรับยาที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพชุมชนของบ้านสันม่วง ได้แก่ ยาแก้ไอและเจ็บคอ และยาแก้ปวดเมื่อย บ้านกิ่วโป่ง ได้แก่ ยาแก้โรคกระเพาะอาหาร ยาแก้ไอและเจ็บคอ และยาแก้ปวดเมื่อย บ้านหินเหล็กไฟ ได้แก่ ยาเจริญอาหาร ยาแก้ปวดท้อง และยาแก้ปวดเมื่อย บ้านป่ากล้วยพัฒนา ได้แก่ ยาแก้อาหารเป็นพิษ ยาบำรุงร่างกาย และยาแก้โรคกระเพาะอาหาร ซึ่งได้วางแผนการรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเหล่านี้จำนวนทั้งสิ้น 43 ชนิด 6,701 ต้น เพื่อปลูกในบริเวณชุมชนและป่ารอบชุมชน การศึกษากระบวนการผลิตยาพื้นบ้านของชุมชนตั้งแต่การปลูกจนถึงการบริโภค พบว่าชาวบ้านเก็บพืชสมุนไพรจากบริเวณป่าและชุมชนแล้วนำมาใช้และบริโภคในวิธีการต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นสมุนไพรแบบแห้งควรนำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนก่อนการบริโภคเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาพืชสมุนไพรแบบแห้งไว้บริโภคให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
บทคัดย่อ 53 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพร.doc
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : จากการดำเนินงานโครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ตลอดระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่าพืชสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาที่ชุมชนบนพื้นที่สูงได้ใช้ประโยชน์และเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น โดยชุมชนได้พึ่งพาอาศัยจากป่าที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ในปัจจุบันองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านเริ่มถูกละเลยไปด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น การพึ่งพาโรงพยาบาลมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการคมนาคมที่มากขึ้น ผู้รู้ส่วนมากอยู่ในวัยสูงอายุ และวิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นหลังได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้องค์ความรู้ต่างๆ การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านอาจสูญหายไป ดังนั้นควรทำการฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนายาพื้นบ้านสำหรับชุมชนเหล่านี้
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์พืชสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาพื้นบ้าน
2. เพื่อศึกษาและฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญในตำรับยาพื้นบ้าน
3. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์การใช้ประโยชน์ยาพื้นบ้านและศึกษาการผลิตยาพื้นบ้านร่วมกับชุมชน
4. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตยาพื้นบ้านภายใต้มาตรฐานการผลิตยาพื้นบ้านโดยชุมชน
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories
ขอบเขต : พื้นที่การศึกษา รวม 4 พื้นที่ ได้แก่
1. พื้นที่โครงการหลวง 2 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2. พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน และโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ขอบเขตการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลการใช้ยาพื้นบ้านและสังเคราะห์องค์ประกอบพืชสมุนไพรในตำรับยา
2. ประเมินการใช้พืชสมุนไพร รวบรวม เพาะขยายพันธุ์ และปลูกในชุมชน
3. ศึกษากระบวนการผลิตยาพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและพัฒนาการผลิตอย่างมีมาตรฐาน
4. จัดตั้งกลุ่มทดลองผลิตและใช้ยาพื้นบ้านจากพืชสมุนไพรในชุมชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1. ชุมชนจะมียาพื้นบ้านสำหรับการดูแลสุขภาพขั้นต้น และลดรายจ่ายในการซื้อยาจากภายนอก
2. ชุมชนมีการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ
my wife cheated on me with my father blog.perecruit.com letter to husband who cheated
เอกสารอ้างอิง : มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา. 2543. คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน. โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด. 288 หน้า
นันทนา สิทธิชัย. 2547. มาตรฐานของสมุนไพรในตำรามาตรฐานยาสุมนไพรไทย. วารสารสมุนไพร. 11(1). 21-31.
เต็ม สมิตินันทน์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. บริษัทประชาชน จำกัด.

สรุปผลการวิจัย : จากการรวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูงพบว่ามีพืชสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านหลายชนิดที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสมุนไพรบางชนิดในท้องถิ่นเป็นสมุนไพรที่หายาก และมีจำนวนลดน้อยลงแต่ยังเป็นที่ต้องการใช้ชุมชน การรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพรให้คงไว้อยู่ในชุมชน โดยพืชสมุนไพรที่ทำการเพาะขยายพันธุ์เป็นพืชสมุนไพรในตำรับยาพื้นบ้านที่ชุมชนมีการใช้ประโยชน์มากรวมถึงสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่หายากหรือเริ่มมีลดน้อยลง ในส่วนของการผลิตและบริโภคยาพื้นบ้านในชุมชนได้พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การผลิต การบริโภค การเก็บรักษาพืชสมุนไพรไว้บริโภคให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งจัดทำคู่มือการผลิตยาพื้นบ้านสำหรับให้ชุมชนถือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคยาพื้นบ้านสำหรับชุมชน
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.อัปสร วิทยประภารัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย 50.00
 น.ส.พันธุ์ทิพย์ นนทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย 50.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ