ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 9:การทดสอบประสิทธิภาพวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้นแบบสำหรับป้องกันศัตรูพืชในระดับไร่นาเกษตรกร
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Efficient Trail of Using Bio-produce for Prevent Pest in Field level
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2554
ยุทธศาสตร์ : วิจัยและพัฒนา
แผนงาน : วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2010  ถึง 30 กันยายน 2011
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 621,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. สบโขง
2. สบเมย
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : การทดสอบประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตต้นแบบ จำนวน 6 ชนิด แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยง 5 ชนิด ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว 3 ชนิด และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 1 ชนิด ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง และสบเมย พบว่า 1) เมล็ดพริกกะเหรี่ยงที่คลุกด้วยต้นแบบชีวภัณฑ์เชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุมโรคโคนเน่ารากเน่า ไอโซเลท GAR 1 อัตราผงคลุก 100 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม มีโรคเกิดน้อยที่สุด 3.35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (ปลูกเชื้อสาเหตุโรค) 28.50 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่คลุกด้วยสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา 15.50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผงคลุกเมล็ดฯ ดังกล่าวยังส่งผลให้ต้นกล้ามีความสูง น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งมากที่สุดด้วย 2) ชีวภัณฑ์อัดเม็ดควบคุมโรคเหี่ยว พบว่า เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคที่ปลูกเชื้อในดินไม่ทำให้ต้นมะเขือเทศแสดงอาการเหี่ยว อย่างไรก็ตามหลังจากฝังชีวภัณฑ์ลงดินพบว่า ชีวภัณฑ์ช่วยเพิ่มความสูงและเร่งการติดผลมะเขือเทศ โดยกรรมวิธีที่ 5 การฝังชีวภัณฑ์ 1 เม็ดต่อต้น หลังปลูกและซ้ำหลังจาก 7 วัน ทำให้ต้นมะเขือเทศสูงมากที่สุด 131 เซนติเมตร 3) สารสกัดว่านน้ำกำจัดเพลี้ยอ่อน การใช้สารสกัดว่านน้ำ อัตรา 170 ซีซี/20 ลิตร พ่น 1 วัน 7 วัน และ 20 วัน สามารถกำจัดเพลี้ยอ่อนได้มากที่สุด 88.08 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรรมวิธีที่ 4 สารเคมีอะบาเม็กติน ฉีดพ่น 1 วัน และ 7 วัน เพลี้ยอ่อนตายสูงสุดที่ 71.67 เปอร์เซ็นต์ 4) วัสดุเพาะกล้าพริกกะเหรี่ยง พบว่า จำนวนต้นกล้า อายุ 45 วัน ของทุกกรรมวิธี ได้แก่ วัสดุเพาะกล้าจากงานวิจัย 4 สูตร และวัสดุเพาะกล้าชุดควบคุม 2 ชนิด มีค่า 92-100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามต้นกล้าที่เพาะด้วยวัสดุเพาะกล้าผสมเชื้อจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน (สูตร 2) มีความสูงมากที่สุด 17.17 เซนติเมตร ในขณะที่วัสดุเพาะกล้าชุดควบคุม 1 ทำให้ต้นกล้ามีความยาวรากมากที่สุด 17.25 เซนติเมตร สำหรับน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง พบว่า วัสดุเพาะกล้าจากงานวิจัยทั้ง 4 สูตร ทำให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งต้นกล้ามากกว่าชุดควบคุมทั้ง 2 ชนิด (P?0.5)
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : จากการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรในระยะที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเบื้องต้นในการควบคุมโรคและแมลงในระดับห้องปฏิบัติการดังนี้ 1) ผงคลุกเมล็ดจากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์ ไอโซเลท GAR1 และ NEE1 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าคอดินที่เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. และ Fusarium oxysporum และสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของกะหล่ำปลี มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง 2) ชีวภัณฑ์อัดเม็ดจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลท B6 มีประสิทธิภาพในการลดระดับการเกิดโรคเหี่ยวเขียว จากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 3) ผลิตภัณฑ์สารสกัดว่านน้ำมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยอ่อนกะหล่ำ ร้อยละ 90 4) ผลิตภัณฑ์สารสกัดดีปลีผสมหนอนตายหยาก มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักของกะหล่ำปลี 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสารสกัดดีปลีผสมหางไหล กำจัดเพลี้ยไฟ 95.49 เปอร์เซ็นต์ 5) ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Paecilomyces tenuipes สามารถกำจัดแมลงหวี่ขาวของมะเขือเทศได้ ตลอดจนสารมารถเพิ่มปริมาณได้ดีในข้าวฟ่าง และ 6) วัสดุเพาะกล้าส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้า ซึ่งกะหล่ำปลีเจริญเติบโตได้ดีในวัสดุเพาะกล้าสูตร 1 และมะเขือเทศเจริญเติบโตได้ดีในวัสดุเพาะกล้าสูตร 3 โดยผลิตภัณฑ์ชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจำเป็นต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพในระดับไร่นาเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ทุกผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการเข้าทำลายของแมลง ก่อนจะนำเผยแพร่สู่เกษตรกรหรือวงกว้างต่อไป เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่จำกัด ทำให้ความสามารถในการปรับตัวและการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของเชื้อตาละชนิดแตกต่างกัน นอกจากนี้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดอาจมีประสิทธิภาพดีในห้องปฏิบัติการ แต่ระดับแปลงปลูกอาจมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชลดลงได้ แต่เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถเจริญเข้าครอบครอง (colonize) พืชได้ ส่งผลให้พืชเกิดความต้านทานต่อศัตรูพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบปัจจัยการผลิตจากงานวิจัยที่ผ่านมาในระดับแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงของเกษตรกร เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้สู่เกษตรกร
married cheat link married woman looking to cheat
forced gay sex stories stories of train sex free erotic adult stories
วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบประสิทธิภาพวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้นแบบในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงในระดับไร่นาร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ขอบเขต : 1) ทดสอบประสิทธิภาพวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้นแบบในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงในระดับไร่นาร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2) สรุปผลการวิจัยและจัดทำรายงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้นแบบที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการเข้าทำลายของศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงแต่ละชนิดเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง
เอกสารอ้างอิง : เกวลิน คุณาศักดกุล และประไพพิศ สุวิทย์ชยายนนท์. 2553. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคในระยะกล้าของพริกกะเหรี่ยง กะหล่ำปลี และมะเขือเทศ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวจากเชื้อ Paecilomyces tenuipes สำหรับการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2553. การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพาะชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อังสนา อัครพิศาล. 2553. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อรุณ โสตถิตกุล. 2553. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากดีปลีเพื่อกำจัดแมลงในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
สรุปผลการวิจัย : วิธีการและอัตราการใช้ชีวภัณฑ์ต้นแบบที่เหมาะสมสำหรับนำไปขยายผลสู่เกษตรกร ได้แก่ 1) ผงคลุกเมล็ดควบคุมโรคเน่าคอดินพริกกะเหรี่ยงที่ผสมเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนไฟท์ ไอโซเลท GAR 1 อัตรา 100 กรัม/1 กิโลกรัม 2) สารสกัดว่านน้ำกำจัดเพลี้ยอ่อน อัตรา 170 ซีซี/20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน 3 ครั้งและ 3) วัสดุเพาะกล้าที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์จากงานวิจัยทั้ง 4 สูตร มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้า
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 3 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.สุมาลี เม่นสิน หัวหน้าโครงการวิจัย 40.00
 น.ส.ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล ผู้ร่วมวิจัย 30.00
 น.ส.วรรณิศา เหรียญตระกูลชัย ผู้ร่วมวิจัย 30.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ