ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้า (Branding) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพื้นที่สูง
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Research and Development Study for Enchancing the Brand Building of the Highland Herbal Product
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2554
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : วิจับเชิงปฎิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : ความพึงพอใจ คาเทชิน ตราสินค้า
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 11 มกราคม 2011  ถึง 17 กันยายน 2011
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 250,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : 1. โครงการ โครงการวิจัยรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 250,000.00 บาท
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ศรีภูมิ
2.
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : การศึกษาโครงการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่ราบสูง ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้า (Branding) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 250,000 บาท โดยเริ่มงานตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับการทำตลาด และแนวทางการสร้างตราสินค้า (Branding) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนพื้นที่สูงทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
2) เพื่อทดสอบนำร่องการทำตลาด และการสร้างตราสินค้า (Branding) ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าคาเทชินสำหรับตลาดภายในประเทศ
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือ 2 ชนิดคือ การวิจัยเชิงสำรวจจำนวน 150 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 150 ราย ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างสะดวก (Convenience Random Sampling)
การวิจัยเชิงการสำรวจ (Survey Research) พบว่า พฤติกรรมในการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวแตกต่างกันในแต่ละช่วงกลุ่มอายุ ด้านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์คาเทชินเมื่อได้ลองสัมผัส มีความคิดเห็นว่าพอใจ เหมาะสมในด้านคุณสมบัติของเนื้อครีม ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากแต่ตัวอักษรเล็กอ่านยาก ควรมีการใช้ชื่อตราสินค้าเป็นภาษาไทย การส่งเสริมการขาย ราคา และร้านจำหน่ายคาเทชิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เน้นให้มีการทดลองใช้ด้วยการแจกตัวอย่างหรือมีขนาดทดลองวางจำหน่าย ร่วมกับการออกบูธ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพทางอินเตอร์เน็ต เอกสารแผ่นพับและสื่ออื่นๆ ในส่วนของราคามีช่วงที่มีความถี่มากที่สุด คือ 200-350 บาท โดยควรจำหน่ายในร้านโครงการหลวงและห้างสรรพสินค้า
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) พบว่า กลุ่มอายุ 26 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในตราสินค้าคาเทชิน การรู้จักและตระหนักถึงตรายี่ห้อคาเทชินตลอดจนมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อโครงการหลวง กลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์คาเทชินไว้ใช้ต่อไป มีข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์คือ ควรมีครีมที่เหมาะกับสภาพผิวมัน แห้ง และผิวผสม การจัดทำแผ่นพับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมไปถึงการเพิ่มจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น
จากการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้า (Branding)ผลิตภัณฑ์ครีมคาเทชิน ของโครงการหลวงทำให้ผู้ให้ทุนได้ประโยชน์จากการทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มวัยต่างๆ ที่ทดลองใช้สินค้า ทราบถึงพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอาง ทราบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ ภายใต้โลโก้ของโครงการหลวง นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของครีมคาเทชินได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ได้รู้จักสินค้าเพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์คาเทชิน ตลอดจนสายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโครงการหลวง ต่อไป
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป :
วัตถุประสงค์ :
ขอบเขต :
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
เอกสารอ้างอิง :
สรุปผลการวิจัย : สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของครีมคาเทชินได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ได้รู้จักสินค้าเพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์คาเทชิน ตลอดจนสายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโครงการหลวงต่อไป
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 1 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.หทัยรัตน์ บุญมี ผู้ร่วมวิจัย 50.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 1 รายการ   
ชื่อเอกสารประเภท
 54_ตลาด.pdf บทคัดย่อ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ