ข้อมูลนักวิจัยในโครงการวิจัย
 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายภาคภูมิ ดาราพงษ์
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Parkpoom Darapong
วันเดือนปีเกิด : 21 กุมภาพันธ์ 1980
ตำแหน่งในโครงการวิจัยนี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนปริมาณงาน (%) : 0.00
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) :
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) :
สถานที่ทำงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์/โทรสาร (ที่ทำงาน) :
อีเมลล์ :
ประวัติการศึกษา : -
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : -
ผลงานที่เคยตีพิมพ์ : -
ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ : -
รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ : -
ผลงานอื่นๆ : -
ประสบการณ์บริหารงานวิจัย: -
ภาระงานประจำในปัจจุบัน : -
ภาระงานวิจัยในปัจจุบัน : -
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ    
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 นายภาคภูมิ ดาราพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 น.ส.ศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์ ผู้ร่วมวิจัย 0.00