ข้อมูลนักวิจัยในโครงการวิจัย
 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.สริตา ปิ่นมณี
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป:โครงการย่อยที่ 4: การศึกษาวิจัยและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เฮมพ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dr.
วันเดือนปีเกิด : 01 มกราคม 1900
ตำแหน่งในโครงการวิจัยนี้ : ผู้ประสานงานโครงการ
สัดส่วนปริมาณงาน (%) : 0.00
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) :
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) :
สถานที่ทำงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โทรศัพท์/โทรสาร (ที่ทำงาน) :
อีเมลล์ :
ประวัติการศึกษา : -
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : -
ผลงานที่เคยตีพิมพ์ : -
ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ : -
รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ : -
ผลงานอื่นๆ : -
ประสบการณ์บริหารงานวิจัย: -
ภาระงานประจำในปัจจุบัน : -
ภาระงานวิจัยในปัจจุบัน : -
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ    
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 ดร.สริตา ปิ่นมณี ผู้ประสานงานโครงการ 0.00
 รศ.อรชร มณีสงฆ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00